DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: EU-Kommission stellt Verfahren bezüglich 4G-Vorleistungsangebote von Telefónica Deutschland ein

DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort (e): Rechtssache Telefónica Deutschland Holding AG: EU-Kommission stellt Verfahren bezüglich 4G-Vorleistungsangebote von Telefónica Deutsch …
(Orginal – Story lesen…)